Privacystatement BrandMR Letselschade

We doen ons uiterste best om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Want als jij je juridische probleem aan ons toevertrouwt, wil je natuurlijk niet dat de tegenpartij of een ander die gegevens kan inzien.

Maar zonder gegevens kunnen we je ook niet helpen. Dus vragen we alleen die gegevens die we nodig hebben voor het behandelen van jouw zaak.

Welke gegevens we vragen en waarvoor we deze nodig hebben lees je hieronder. Ook kun je hier onder andere lezen hoe lang we je gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2023.

  1. VOOR WELKE DOELEN VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS?

Brandmeester Letselschade (hierna: Brandmeester) verleent rechtshulp. Het belangrijkste doel van de verwerking van je persoonsgegevens is de dienstverlening aan jou. We hebben die gegevens nodig om je goed te kunnen helpen.

Brandmeester vindt het van groot belang behoorlijk en zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Niet alleen omdat de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) dat eist maar omdat vertrouwelijkheid en geheimhouding onderdeel van onze kernwaarden zijn bij het verlenen van rechtshulp aan jou.

DIENSTVERLENING

Brandmeester verwerkt je persoonsgegevens om zijn diensten aan te kunnen bieden, om zich te kunnen verbeteren en om persoonlijk met je te kunnen communiceren. Om onze dienstverlening te evalueren schakelt Brandmeester vaak een derde partij in. Als betrokkene maak je zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere communicatie-uitingen.

Als Brandmeester je helpt worden gegevens - waaronder jouw persoonsgegevens - in overleg met jou en alleen met jouw toestemming gedeeld met de tegenpartij, zijn of haar advocaat of derden zoals experts. Natuurlijk alleen als dit nodig en in jouw belang is.

2. WAAR KOMT DEZE INFORMATIE VANDAAN?

De meeste informatie verstrek je zelf omdat jij zelf het beste op de hoogte bent van je eigen zaak. Soms is het nodig om informatie op te vragen bij bijvoorbeeld een arts, een instantie of een getuige. Dat gebeurt dan in overleg met jou. Soms ook verzamelen we informatie uit openbare bronnen, zoals registers of media.

Als klant van Brandmeester ontvang je de informatie die Brandmeester over jou verzamelt ook zelf. De informatie wordt immers verzameld om jou te kunnen adviseren of bij te staan.

Uitgangspunt is dus dat jij over dezelfde informatie over jezelf beschikt als Brandmeester. In bijzondere situaties kan dat anders zijn. Bijvoorbeeld als er een geschil tussen jou en Brandmeester ontstaat. Dit geldt ook voor interne documenten die niet onder het inzagerecht vallen, zoals interne notities, analyses, collegiaal advies en telefoonnotities.

3. BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens verwerken we alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. In de meeste gevallen gaat het om medische informatie, bijvoorbeeld in zaken over letselschade of arbeidsongeschiktheid. Er zijn dan medische gegevens nodig als bewijs in een zaak, bijvoorbeeld om vast te stellen welke klachten en beperkingen er zijn ontstaan.

Brandmeester gebruikt hiervoor een medische machtiging. Je geeft daarmee toestemming aan je arts of behandelaar om medische informatie te verstrekken aan (de medisch adviseur van) Brandmeester.

In veel zaken - bijvoorbeeld letselzaken - verzamelt de medisch adviseur de medische informatie. Hij of zij adviseert daarna jouw advocaat of rechtshulpverlener.

In bepaalde zaken krijgt je advocaat of rechtshulpverlener zelf de beschikking over medische stukken. Hij of zij behandelt deze medische informatie dan vertrouwelijk en legt het voor aan de medisch adviseur als er advies nodig is .

In alle zaken geldt dat je advocaat of rechtshulpverlener je altijd op de hoogte houdt van wat er gebeurt met jouw medische informatie.

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ANDEREN DAN KLANTEN

In veel zaken worden er ook gegevens van derden verwerkt, zoals getuigen, familieleden, een tegenpartij bij het geschil of een deskundige. Vaak is deze derde actief betrokken en weet hij of zij dat Brandmeester persoonsgegevens verwerkt. Dat is bijvoorbeeld het geval als een getuige een verklaring aflegt of als een familielid helpt bij de zaak.

Soms ook worden er gegevens verwerkt zonder dat degene het zelf weet. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er namen van getuigen zijn opgenomen in een proces-verbaal of als er namen van collega’s worden vermeld in een arbeidsrechtelijk geschil. Deze gegevens zijn soms niet nodig of pas later nodig als er bijvoorbeeld bewijs moet worden geleverd. Tot die tijd worden zulke gegevens alleen bewaard.

Persoonsgegevens als deze mogen door Brandmeester worden verwerkt als dat in het belang van de klant is. Als het om bijzondere persoonsgegevens gaat - zoals medische gegevens - mag dat als dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering van onze klanten.

In de meeste gevallen weet een betrokken derde (een klant, expert, tegenpartij, advocaat e.d. waar Brandmeester mee samenwerkt) dat Brandmeester zijn of haar persoonsgegevens verwerkt. Er is dan contact in het kader van de dossierbehandeling en er is ook bekend wat daarvan het doel is.

Als iemand niet weet dat Brandmeester persoonsgegevens van hem of haar verwerkt, is dat omdat het niet in het belang is van de klant om die informatie te delen. In dat geval valt die informatie onder de geheimhoudingsplicht van rechtshulpverleners en overige medewerkers van Brandmeester.

5. MISBRUIK, FRAUDE EN ONTOELAATBAAR GEDRAG

Brandmeester verwerkt ook persoonsgegevens om misbruik, fraude en ontoelaatbaar gedrag te voorkomen en te bestrijden, zoals het dreigen met of het uitoefenen van (verbaal) geweld.

In het bijzonder kunnen we gegevens verwerken om gebeurtenissen te analyseren, feiten vast te leggen en schade of nadeel voor Brandmeester, betrokkenen en derden te voorkomen.

Als een gebeurtenis leidt tot een verstoorde samenwerking of onvoldoende vertrouwen, dan kan het zijn dat Brandmeester je niet verder zal helpen. In dat geval laat Brandmeester dat aan je weten.

6. BEDRIJFSVOERING

In het kader van onze bedrijfsvoering verwerken we persoonsgegevens via systemen en software. Jouw gegevens worden dan wel gedeeld maar niet met het doel hier inhoudelijk kennis van te nemen. Het doel is dan bijvoorbeeld het opslaan, bewaren en toegankelijk maken van deze informatie en documenten in de vorm van een (digitaal) dossier.

Daarnaast analyseert Brandmeester gegevens in het kader van kwaliteitszorg en andere analyses die betrekking hebben op de klantvraag, klachten, dienstverlening, kosten, beveiliging, gebruik, gebruiksvriendelijkheid van de website etc.

Als we in het kader van onze bedrijfsvoering derden inschakelen, spreekt Brandmeester met hen dezelfde eisen af als de eisen die voor medewerkers van Brandmeester gelden.

7. WIE HEBBEN ER INZAGE IN MIJN GEGEVENS?

De medewerkers van Brandmeester - voor zover dit nodig is voor het uitoefenen van hun functie - en derden die Brandmeester inschakelt als verwerker kunnen inzage hebben in jouw gegevens. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die Brandmeester met hen gesloten heeft.

8. WAAR ZIJN MIJN GEGEVENS?

Brandmeester en zijn verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Deze informatie kunt je op elk moment opvragen bij Brandmeester.

9. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Brandmeester bewaart jouw gegevens voor de tijd dat Brandmeester bezig is met jouw zaak. Nadat je zaak is afgerond, bewaart Brandmeester je gegevens zeven jaar. Deze termijn is gebaseerd op wettelijke verplichtingen die erop toezien dat Brandmeester in staat is zich te verantwoorden voor de manier waarop Brandmeester jouw zaak heeft behandeld en de kosten die daarbij zijn gemaakt. In sommige gevallen heeft Brandmeester of heb jij een belang bij het langer bewaren van de gegevens. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gegevens later voor jou of voor Brandmeester van belang kunnen zijn in een juridisch geschil.

Een beperkte set van gegevens wordt langer bewaard om te kunnen bepalen of er sprake is van tegengestelde belangen.

10. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

De medewerkers van Brandmeester en derden die Brandmeester inschakelt als verwerker kunnen inzage hebben in jouw gegevens. Alleen voor zover dit nodig is voor het uitoefenen van hun functie. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die Brandmeester met hen gesloten heeft.

De website van Brandmeester hanteert een beveiligde verbinding (‘https://’). Informatie wordt versleuteld zodat alleen de afzender en de ontvanger die informatie kunnen lezen. De webpagina’s waar jij je gegevens invult, zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. Op die manier kunnen derden niet meelezen.

Brandmeester zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan je melden als dat aan de orde is. Brandmeester verleent volledige medewerking aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens als dit soort beveiligingsincidenten of datalekken plaatsvinden.

11. JE PRIVACYRECHTEN

De AVG geeft je het recht op: (1) inzage in jouw gegevens; (2) rectificatie (aanpassing of aanvulling) of verwijdering van je gegevens; (3) beperking van de verwerking in kwestie.

Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van jouw gegevens. Ook heb je het recht op dataportabiliteit: het recht om je gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor het doorgeven aan een andere organisatie.

Als je wil weten welke persoonsgegevens Brandmeester verwerkt, kan je een inzageverzoek doen. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Brandmeester kan niet aan ieder inzageverzoek voldoen. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat Brandmeester geen informatie uit dossiers verstrekt aan derden of tegenpartijen.

Voor verzoeken om gegevens te verwijderen, geldt dat Brandmeester zulke verzoeken moet afwegen tegenover wettelijke (bewaar)plichten en andere belangen.

Al je rechten kun je uitoefenen door een verzoek te sturen naar de afdeling Compliance van de moederonderneming van Brandmeester: Brandmeester Groep.

De afdeling Compliance neemt dan binnen vijf werkdagen contact met je op om jouw verzoek te bespreken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jouzelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of rijbewijs. Maak in dat geval je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen.

12. UITSCHRIJVEN

Je kan je altijd uitschrijven voor de commerciële e-mails en nieuwsbrieven van Brandmeester.

13. VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN OVER DE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS

Brandmeester vindt een zorgvuldige en degelijke verwerking van persoonsgegevens belangrijk. Vragen, opmerkingen en klachten over dit onderwerp vormen voor ons een belangrijke bron voor verbetering.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Dan kun je die sturen naar de afdeling Compliance van de moederonderneming van Brandmeester: Brandmeester Groep.

Daarnaast heb je het recht om in het geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

14. CONTACTGEGEVENS BRANDMEESTER

Hieronder vind je het bezoek- en postadres en overige gegevens van Brandmeester. Je kan op elke gewenste manier contact met ons opnemen.

Compliance Officer:

Mr. N.J. van Osch
compliance@brandmr.nl

Adres Brandmeester:

Hoenderkamp 20
7812VZ Emmen

Overige gegevens:

KvK: 04037305
W: https://www.brandmrletselschade.nl/

15. AANPASSINGEN PRIVACYSTATEMENT

Brandmeester behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. De wijzigingen worden in dat geval op de website gepubliceerd. Brandmeester raadt je daarom aan dit privacystatement regelmatig te lezen.

Versie mei 2023